Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

BA301 การฝึกงานธุรกิจ (Business Internship) ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565

หน่วยกิจการนักศึกษาและให้คำปรึกษาทางวิชาชีพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Career Counseling Center - CCC) ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) ที่มีความประสงค์จดทะเบียนในรายวิชา พบ.301 การฝึกงานธุรกิจ (Business Internship) เป็นวิชาแกนร่วมบังคับ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาฝึกงานช่วงมกราคม – พฤษภาคม 25
66 โดยนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจดทะเบียนรายวิชา พบ.301 ที่แนบมาพร้อมนี้
คุณสมบัตินักศึกษา
 
1. นักศึกษาสามารถจดทะเบียนศึกษารายวิชา พบ.301 การฝึกงานธุรกิจ ได้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2 และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต
2. สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จดทะเบียนศึกษารายวิชาในภาคฤดูร้อน นักศึกษาสามารถจดทะเบียนศึกษารายวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา เท่านั้น
3. สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จดทะเบียนศึกษารายวิชาในภาคการศึกษาปกติ (ภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 2) นักศึกษาสามารถจดทะเบียนศึกษารายวิชาได้ไม่เกิน15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา (นับรวมรายวิชา พบ.301 การฝึกงานธุรกิจ) ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการต่อสัปดาห์  และไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์จดทะบียนสามารถแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ผ่าน https://forms.gle/2Se6EsVeVcquxuJR8
 
Posted on September22,2022 - 04:30 p.m.