Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

แก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ) (HR311,IS467)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.. 2561 (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ) ตามรายละเอียดดังนี้
1.     สาขาวิชาเอกบริหารองค์การ ประกอบการ และทรัพยกรมนุษย์ ประสงค์แก้ไขวิชาบังคับก่อนวิชา และคำอธิบายรายวิชา HR311 Organizational Behavior and Leadership ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.. 2561 (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ) เนื่องจากวิชา HR311 ไม่มีความต่อเนื่องกับวิชา HR211 และนักศึกษาสามารถศึกษาวิชาดังกล่าวได้โดยไม่ต้องผ่านพื้นความรู้ของวิชา HR211 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เป็นต้นไป
2.     สาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประสงค์เปิดวิชา IS467 Online Business Management ในหมวดวิชาเอกเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.. 2561 (หลักสูตรภาษาไทย) และเทียบเท่ารายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.. 2556 และ พ.. 2558 (หลักสูตรภาษาไทย) เพื่อเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์และจัดการธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เป็นต้นไป
Posted on January 18,2021 02:30 p.m.