Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

BBA-S-2018: ผลการพิจารณาการขออนุมัติไปศึกษาแบบ Non-Degree ที่ Yonsei University เกาหลีใต้

โครงการ BBA ขอแจ้งผลการพิจารณาการขออนุมัติไปศึกษาแบบ Non-Degree ที่ Yonsei University เกาหลีใต้ ในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561 (Summer/2018) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเหตุ
1. รายวิชาที่นักศึกษาไปศึกษาและสามารถเทียบโอนรายวิชากลับมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จะต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ตามที่แจ้งไว้ในตารางข้างต้นเท่านั้น                                                                 
2. กรณีนักศึกษาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนในรายวิชาที่แจ้งไว้กับโครงการฯ ตามตารางข้างต้นได้ นักศึกษาสามารถจดทะเบียนรายวิชาอื่นที่มีการเทียบเท่ารายวิชาเรียบร้อยแล้วตามที่แสดงอยู่บน website ของศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (CIA) ทดแทนได้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องแจ้งข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ต้องการจดทะเบียนให้โครงการฯ ทราบที่  E-mail: bbaacademic@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 62 เวลา 16:00 น. เท่านั้น เพื่อโครงการฯ จะรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนรายวิชาต่อไป หากพ้นกำหนดดังกล่าว โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาให้กับนักศึกษา                           
3. กรณีนักศึกษาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนในรายวิชาที่แจ้งไว้กับโครงการฯ ตามตารางข้างต้นได้ และนักศึกษาจดทะเบียนรายวิชาอื่นที่ยังไม่มีการเทียบเท่าวิชาแสดงอยู่บน Website ของศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (CIA) นักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาที่ไปศึกษาได้                                                              
4. คณะกรรมการโครงการฯ ไม่พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาไปศึกษารายวิชาที่มีสถานะเป็นวิชาเอกบังคับ       
5. กรณีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเรียนในรายวิชาที่โครงการฯ วางแผนจัดให้กับนักศึกษาในอนาคต ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาต้องจดทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว นักศึกษาไม่สามารถขอจดทะเบียนวิชาอื่นทดแทนวิชาที่ได้ศึกษาไปล่วงหน้าแล้ว                                                                  
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อโครงการฯ ได้ที่ Email: bbaacademic@tbs.tu.ac.th
Posted on April 30, 2019 – 02:00 p.m.