Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ. ศ. 2561

ตามที่สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS ในอัตรา 300 บาท/คน/ภาคการศึกษา โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป เพื่อนำไปใช้ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมทั้งนำไปจัดระบบสำหรับการส่งเสริมการสร้างสมรรถนะตามแนวทาง GREATS เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งนำไปสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
 
Posted on July 25, 2018 – 03:00 p.m.