Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระเงินที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 รายชื่อตามเอกสารแนบ
 
 
 
 
 
Posted date: November 20, 2017 - 11:55 a.m.