Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

ขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 (เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน) (OM314 Quality Management)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขวิชาบังคับก่อนวิชา บป. 314 การบริหารคุณภาพ (OM 314 QUILITY MANAGEMENT) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค 2/2559 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้
 
 
Posted date: April 12, 2017 – 01:44 p.m.