Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

ขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้ขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา ธอ.311 และ ธอ. 412 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2557 เป็นต้นไป
2. ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่ วิชา บช. 291 หลักสำคัญของการบัญชี ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2/2557 เป็นต้นไป
3. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนวิชา กง. 201 การเงินธุรกิจ ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2557 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
 
Posted date: November 5, 2014 – 11:59 Hrs.