Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

การอนุมัติให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ศึกษาผิดเงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตร

นักศึกษาที่ไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นในหรือต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาที่ไปศึกษาด้วยตนเองโดยได้รับการอนุมัติจากคณะฯ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและวิชาในรายวิชาที่นักศึกษายังมิได้ผ่านพื้นความรู้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาวิชาพื้นความรู้ในรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก/เลือกเสรี ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป