Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการโครงการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ซึ่งบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุแก่นักศึกษา โดยเริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 
ในปีการศึกษา 2563 นี้บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยกเลิกการใช้บัตรประกัน เมื่อนักศึกษาต้องการเคลมค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุให้ใช้บัตรประชาชนประกอบการใช้สิทธิ์เท่านั้น ซึ่งสถานพยาบาลคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย ได้แก่
·         ศูนย์ท่าพระจันทร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ปิ่นเกล้า
·         ศูนย์รังสิต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
·         ศูนย์ลำปาง โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในเครือได้ที่ https://www.muangthaiinsurance.com/th/service/category/20
 
กรณีนักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา นักศึกษามีความจำเป็นต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำหลักฐานเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ
 
โดยสามารถ Download แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่ website กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือมากรอกแบบฟอร์มตามสถานที่ ดังนี้
1. ศูนย์ท่าพระจันทร์ ณ ห้องพยาบาล ตึกกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3
2. ศูนย์รังสิต ณ TU Well Being Center อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 1062
3. ศูนย์ลำปาง ณ ฝ่ายการนักศึกษา ห้อง 4216 ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม
ในวันเวลาราชการ กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุวงเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กรณีเสียชีวิตด้วยโรคทั่วไปวงเงิน 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อนึ่ง บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะทำการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณสายรุ้ง พิมพ์ศรี โทร: 02-696-6601
 
Posted on September 16, 2020 – 09:50 a.m.
 
SA