Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

BBA-1-2021: มาตรการสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 (BBA #27 - BBA #29)

จากภาพประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โครงการฯ ขอแจ้งให้นักศึกษาทราบดังนี้
 
1.     ส่วนลดค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ โดย
1.1  นักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาครบเต็มจำนวนแล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนส่วนลดเข้าบัญชีให้กับนักศึกษา ซึ่งโครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง เมื่อได้รับข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
1.2  นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือชำระแล้วบางส่วน (ชำระงวดที่ 1 แล้ว) มหาวิทยาลัยจะคำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระ (หลังหักส่วนลดแล้ว) แจ้งให้ทราบในระบบ TU GREATS App นักศึกษาสามารถชำระเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระ 4 งวดได้ตามเดิม
 
2.     การปรับปฏิทินการจดทะเบียนภาค 1 ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยแจ้งปรับปฏิทินการจดทะเบียนภาค 1 ปีการศึกษา 2564  โครงการฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ดังนี้
กิจกรรม
ปฏิทินจดทะเบียนเดิม
ปฏิทินจดทะเบียนใหม่
จดทะเบียนล่าช้า*
16 – 19 ส.ค. 2564
6 ส.ค. 2564 เวลา 9.00 น. ถึง
15 ส.ค. 2564 เวลา 22.30 น.
จดทะเบียนเพิ่ม-ถอนวิชา
16 – 19 ส.ค. 2564
6 ส.ค. 2564 เวลา 9.00 น. ถึง
15 ส.ค. 2564 เวลา 22.30 น.
*หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่ได้จดทะเบียนล่าช้าภายในวันที่ 15 ส.ค. 2564 นักศึกษาจะไม่ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่แจ้งในข้อ 1
 
3.     การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1 ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยปรับปฏิทินการชำระเงินค่าจดทะเบียนล่าช้า และการเพิ่ม-ถอนวิชา โดยให้ชำระเงินผ่าน TU GREATS App ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564  โครงการฯ จึงขอปรับวันที่ชำระเงิน เผื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ผ่อนชำระงวดที่
วันที่ชำระเงินเดิม
วันที่ชำระเงินใหม่
1
4 - 6 สิงหาคม 2564
30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564
2
3 - 5 กันยายน 2564
17 – 19 กันยายน 2564
3
3 - 5 ตุลาคม 2564
3 - 5 ตุลาคม 2564
4
3 - 5 พฤศจิกายน 2564
3 - 5 พฤศจิกายน 2564
 
 
Posted on August 2, 2021 – 08:30 a.m.