Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโควต้าพิมพ์งานฟรีจากคณะพาณิชย์ฯ ภาค 2/2562

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโควต้าพิมพ์งานฟรีจากคณะพาณิชย์ฯ ภาค 2/2562
ตามที่นักศึกษาที่ทำประเมินผลครบทุกวิชาในภาค 1/2562 และจะได้รับโควต้าพิมพ์งานฟรี 100 บาท ในภาค 2/2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะฯ นั้น
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ทำประเมินผลครบทุกวิชาได้ตามเอกสารแนบท้าย  หากนักศึกษาท่านไหนที่ประเมินผลครบทุกวิชาแต่ไม่มีรายชื่อ ขอให้ส่ง email ทักท้วงพร้อมหลักฐาน ไปที่ email: bbaacademic@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 หากพ้นกำหนดถือว่ายืนยันตามประกาศ
Posted on January 16,2020 – 02:00 p.m.