Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและผลทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018)
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ หรือ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://inter.tbs.tu.ac.th/
 
Posted date:  March 21, 2017 – 03:31 p.m. by Sochaya T.