Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

MBA in Finance at College of Business, National Taipei University

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิเทศสัมพันธ์ เรื่องหลักสูตร MBA in Finance College of Business, National Taipei University ประเทศไต้หวัน ซึ่งผู้สมัครที่เหมาะสมจะได้รับทุนการศึกษา NT$50,000
 
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.gmba.ntpu.edu.tw หรืออีเมล gmba@gm.ntpu.edu.tw
 
 
Posted on March 3, 2017 – 10:45 a.m. by Sochaya T.