Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

คณะพาณิชย์ฯ มธ. รับสมัครทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดรับสมัครคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้
 
1.     ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นตามที่กำหนดไว้ดังนี้
 
       1.1   ประกาศมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
 
               1.1.1 มีสัญชาติไทย และได้รับปริญญาขั้นเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับรวมถึงปีที่มีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุน (ดังนั้น ในปี 2560 ผู้มีสิทธิสมัครทุนอานันทมหิดล ต้องสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 - 2559 หรือ รหัสนักศึกษาขึ้นต้นตั้งแต่ 52 - 56)
              
               1.1.2 มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันสิ้นปีปฏิทิน
 
               1.1.3 มีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนระบบ Paper - based Total ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป / คะแนน ระบบ Computer based ตั้งแต่ 250 ขึ้นไป / ระบบ iBT TOEFL ตั้งแต่ 97 ขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS ได้คะแนนตั้งแต่ 7 ขึ้นไป และผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอื่นเป็นสื่อการสอน ต้องแสดงผลการทดสอบซึ่งได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนั้นได้กำหนดไว้
 
               1.1.4 สาขาที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาขานั้น ๆ
 
       1.2   ข้อระเบียบการพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2528 และวันที่ 25 มิถุนายน 2550
 
       1.3   คำแนะนำมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ วันที่ 20 เมษายน 2542
 
       1.4   คำแนะนำผู้สมัครขอรับทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
 
2.    กำหนดการรับสมัคร
 
       2.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
 
       2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ที่  http://www.tbs.tu.ac.th
 
3.    การกรอกใบสมัคร
 
 
       3.2 พิมพ์ข้อมูลลงใน Fileใบสมัคร ให้ละเอียดมากที่สุด ชัดเจนเรียบร้อยครบถ้วน หากจำนวนหน้า ที่กำหนดให้ไม่เพียงพอ สามารถเพิ่มหน้าใหม่ได้
 
       3.3 ใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปถ่าย (สวมครุย) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป บนใบสมัครด้านขวามือ
 
       3.4 ใบสมัครไม่ต้องจัดทำเป็นรูปเล่ม
 
       3.5 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน (ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร) ที่งานบริการการศึกษาและวิชาการคณะฯ ศูนย์รังสิต ชั้น 4 หรือหลักสูตรควบตรี-โทฯ ท่าพระจันทร์ ชั้น 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณแป้งล่ำ ภาคแสวง งานบริการการศึกษาและวิชาการ ศูนย์รังสิต
 
โทรศัพท์ 02-696-5731 (วันเวลาราชการ) หรือ paenglam.p@tbs.tu.ac.th

สามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TBS Website  

Posted on March 3, 2017 – 10:00 a.m. by Sochaya T.