Follow us on Facebook
Share:
share
BBA Admissions 2018: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน


ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน และโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชย์ฯ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาต่อในโครงการฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ข้อปฎิบัติสำหรับผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และแบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามรายละเอียดโดยเคร่งครัด
 
 
 
 
Posted on June 13, 2018 – 07:00 p.m.

Back